TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU LỚP 10 - 11 - 12 - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU LỚP 10 - 11 - 12


TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU LỚP 10 - 11 - 12. #Share để lưu lại, #Tag cho bạn cùng nhận.

Lớp 12: 

50+ đề thi thử:

- Toán học: https://drive.google.com/…/1ouPpRWgmvbIg-cWWtNsKr6oKDfpf4DJ…
- Vật lý: https://drive.google.com/…/1wjaDRNU3O-ZXUSWjMiPZA05cgz_6mug…
- Hóa học: https://drive.google.com/…/11kex9Ag-UNxdEiFwoHd_z71H54k2isg…
- Sinh Học: https://drive.google.com/…/1DVDTXsOS60YDPdfUqOMWvvOwa4by3aY…
- Anh Văn: https://drive.google.com/…/14GV8wqwTKWBSDyTTgM6jzqR4v-giBDn…

CÔNG THỨC GIẢI NHANH:

- Toán học: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZSFc3SVJadHZDS…/view…
- Vật lý: https://drive.google.com/…/1wsy3JQi42QO4wuaJDZJwKyWT3…/view…
- Hóa học: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZTEQ2VFdrTU9zZ…/view…
- Sinh Học: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZeVdld1pfY0pKT…/view…

CASIO GIẢI CÁC MÔN: 

- Toán: học:https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZRHBOMFp0ODJra…/view…
- Vật lý: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZVnBWa3hUNEo0V…/view…
- Hóa học: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZQkJmSEpwV3ZlZ…/view…
- Sinh Học: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZNzA4SEZTbUVpU…/view…

CHYÊN ĐỀ 9 - 10:

- Toán học:https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZcjZSXzU3YWcxR…/view…
- Vật lý: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZamw5bXJUcVZMS…/view…
- Hóa học: https://drive.google.com/…/1Jl381GNZOTHiIoVWmyWsvNUVD…/view…
- Sinh Học: https://drive.google.com/…/1wtOQ2dHW9x_Uddk6zFtsmZcKQ…/view…

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ:

- Toán học: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZQmVlSjN1V00wS…/view…
- Vật lý: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZTnJoRGlxLTE3S…/view…
- Hóa học: https://drive.google.com/…/17NQEab-8W_s3bDOaKbl7ebjYa…/view…
- Sinh Học: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZVjNyaTNZUk5WZ…/view…
- Anh Văn: https://drive.google.com/file/d/0BxM9vBwqMmvZTnd2QVA5QlRMd1k/view?usp=sharing
- Khối C: https://drive.google.com/file/d/0BxM9vBwqMmvZbDQ1MFU4LVc1NmM/view?usp=sharing

Lớp 10:
- Hệ thống kiến thức Hóa: https://drive.google.com/…/0BxM9vBwqMmvZcU1sTm9WS1poc…/view…
Ảnh chẳng liên quan nhưng ad thích chó, yêu chó <3


Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done